Muhallefat

13 Recep 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen şukka olup Tekeli İbrahim'in muhallefatı meselesi bir senede hitam bulmaz bir iş olup Antalya'nın havası da pek bozuk olduğundan mübaşir vürud edince avdetine müsaade olunması hakkındadır.

13 Recep 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen şukka olup Mustafa Kaptan'ın gemisiyle Antalya'dan alınan mühimmatı gönderdiği ve defterini takdim ettiği hakkındadır.

13 Recep 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen şukka olup defteri gönderilen nükud kimse tazyik olunmadan meydana çıkan mikdar olup mahsus memuru geldikde daha ziyadesi meydana çıkacağı ve Tekelioğlu, Kaptan Bey tarafından istintakında pederinin her bir hareminde başka başka parası olduğunu ifade ettiği hakkındadır.

28 Cemâziyelâhir 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen şukka olup Antalya kalesinde pek çok top ve gülle ve kurşun bulunduğundan bunların Dersaadet'e gönderilmesine müsaade olunması hakkındadır.

28 Cemâziyelâhir 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen şukka olup Antalya tamamen zabt olunduğu ve askere yağma ettirilmediği ve şimdiye kadar elde edilen Tekelioğlu'nun paraları mühürlenerek donanmaya konduğu ve adamlarının derdest edildiği hakkındadır.

28 Cemâziyelâhir 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen şukka olup Tekelioğlu İbrahim'in istintakında Beyrut ve Mısır'a iki zimmi vasıtasıyla yaldız altınları gönderdiği ve zimmilerin kefillerinin elde olduğu ve Mısır Kapıkethüdası vasıtasıyla Mısır'a giden Hacı Abdullah'ın derdest ettirilmesi hakkındadır.

28 Cemâziyelâhir 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan Sadaret'e gelen kaime olup Tekelioğlu'nun gailesi bertaraf olduğu ve malını çiftliklerini ve tımarlarını yazmak için bir muktedir memur gönderilmesi ve bütün işlerini bilen mahremlerini tevkif edildiği hakkındadır.

25 Cemâziyelâhir 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan kapıkethüdasına gelen şukka olup Antalya gailesi bertaraf olduğu ve Tekelioğullarının mallarını yazmak için bir müstakil memur gönderilmesi ricasına dairdir.

25 Cemâziyelâhir 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen şukka olup Tekeli İbrahim meselesi bertaraf olup eşya ve para melhuz olan yerler mühürlendiği ve bunları yazmak için bir memur gönderilmesi hakkındadır.

4 Cemâziyelâhir 1229

Vefatı şuyu bulan sabık Kütahya Mütesellimi Hacı Molla'nın muhallefatı mühürlenmiş ise de Antalya Kalesi Dizdarı Tekelioğlu İbrahim tarafından kale içinde bir evde hapsedilmiş olduğu tahakkuk ettiğinden, Antalya üzerine memur edilen ağalara futur vermemek ve Antalya Kalesi'nde padişah muhaliflerini sevindirmemek için muhallefatının tahrir edilmemesi hakkında hülasa.

21 Rebiülevvel 1229

Vezareti ref'olunan Karaman Valisi Ali Paşa'nın İstanos'da miriden zabtolunan bir kısım eşyasının civardan küçük bir limandan bir fırkateyne alındığı. (Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed paşa mührü ile)

7 Safer 1229

Maktul Tekelioğlu İbrahim'in nukud ve eşyasını zabt ve tahrire memur Vahid Efendi tarafından gönderilen kaime olup malı olduğu tahmin edilen yerleri mühürlediği ve evvelce alınıp donanmada hıfzolunan para ve eşyayı teslim aldığı ve parayı göndermekde olduğu hakkındadır.

29 Zilhicce 1228

Karaman Valisi Ali Paşa'nın mahall-i menfaası olan Limni'ye gönderilmesine ve bazı hususlara dair Kapdan Paşa'nın gönderdiği tahriratın takdim edildiği ve müşarünileyhin inhası vechile Kara Osmanzade'ye mahall-i memuriyetine gitmesi için tekrar emir gönderileceği ve Ali Paşa'nın emvalinin zabtına bir mübaşir tayin edilmesi hakkında telhis. a.g.y.tt

6 Zilkâde 1227

Teke mütesellimi tarafından öldürülen Kadı Abdurrahman Paşa'nın emlak ve arazisi Manavgat Kazası ayanı Tuğay Oğlu İbrahim Ağa'ya verilmiş ve İbrahim Ağa da vefat etmiş olduğundan bütün malının mirice zabtedilmesi.

27 Şevval 1227

Konya'da maktulen fevtolan Çandarlıoğlu'nun muhallefatının tahrir edildiği, muhallefattan Mevlevi dervişlerine tahsis edilen kısmın kabul edilmediği, bu emvalin memleket masrafına tahsis kılındığı hususlarına dair Karaman Valisi Ali Paşa'nın tahriratı.

18 Şaban 1227

Tekelioğlu İbrahim'in Rumeli ordusunda Delibaşı Mehmed Ağa'ya yazdığı mektup olup babası muhallefatı için kendisinden yedi hazine para istenmekde olduğu ve bir hazine vermeğe razı olduğunun sadrazama bildirilmesi hakkındadır.

17 Recep 1227

Sırp kefereye zahire satmış olan Teke Mütesellimi müteveffa Hacı Mehmed, zalimlerden olduğu gibi muhaleffatının bedele rabtıyla mezkur mütesellimliğin kendisine tevcihini istida eden oğlu İbrahim de o takımdan olduğundan, istidasının tervici mümkün olmamakla müteveffanın muhallefatının kamilen zabtı ve muhalefeti halinde kuvve-i askeriye ile merkum İbrahim'in tedibi ve icabında askerle muavenette bulunmaları lazım gelenlere tebliğ olunduğu.

29 Rebiülâhir 1227

Teke Mütesellimi iken ölen Mehmed'in külliyetli serveti olduğuna, Kadı Abdurrahman Paşa'nın da metrukatını ele geçirdiğine binaen bir hayli yekune baliğ olması memul muhallefatının zabtı için mahallinde tedbir alınmasına dair Sadrazam ve Serdar-ı Ekrem Ahmed Paşa'nın tahriratı.

15 Rebiülâhir 1227

Teke Mütesellimi Kapıcıpaşılardan Hacı Mehmed Ağa'nın muhallefatının mirice zabtı.

13 Rebiülâhir 1227

Teke Mütesellimi Hacı Mehmed'in vefatı bildirilmekle, muhallefat ve emvalinin mirice zabtı ve mübaşir irsali ve oğlu İbrahim Bey'in mütesellimliğe nasbı hakkında.

29 Zilhicce 1226

Tekelioğlu maktul İbrahim'in Antalya ve sair yerlerdeki zimmetlerini gösterir defter. a.g.tt

29 Zilhicce 1226

Teke'deki kargaşaya sebep olanlardan Dizdar Hacı Mehmed'in bütün mal varlığına el konulup nakit paraları Darbhane'de sikke-i haseneye çevrildikten sonra hassa-i liva-i Teke, adet-i ağnam, Terkemiş Mukataası ve penbe rüsumu mallarından Darbhane-i Amire'nin talep ettiği meblağın ödenmesi. a.g.y.tt

18 Ramazan 1225

Kadı Paşazade Mirimiran'dan Abdullah Paşa'nın babasından kalan bir çok emval ve eşyayı sakladığı haber verilen yerlerin taharrisiyle emval-i mezkûrenin meydana çıkarılarak miri için zabtına dair Beyşehri mütesellimine hüküm.

29 Şaban 1225

Müteveffa Kadı Abdurrahman Paşa'nın vezaretinden evvel mutasarrıf olduğu ecdadından müntakil emlak ve arazinin varislerine terki hakkındaki emrin Rikab-ı Hümayun defterdarına havale edildiğine dair.g.tt

13 Recep 1225

Müteveffa Fazıl Paşa'nın muhallefatı hakkında müdahaleden hali kalmayan Teke Mütesellimi Hacı Mehmed Ağa'nın men olunması için veresesinin şikayetinin sunî olduğu, bilakis muhallefatın zahire ihracı için müekked emir gönderilmesi hakkında Sadrazam Yusuf Paşa'nın tahriratı.

Sayfalar