Kadı Abdurrahman Paşa

21 Muharrem 1222

Larende eşkıya elinde perişan iken Abdurrahman Paşa'nın valiliği zamanında eşkıya temizlenüp halk rahata vardığından Abdurrahman Paşa'nın tebdil olunmaması ricasına dair.

29 Zilhicce 1221

Sirozlu İsmail Bey'in Edirne ihtilalini bastırmağa çalışırken Abdurrahman Paşa'nın Çorlu'ya hücumunu şiddetlendirmesi gerektirdiğinden adı geçenin şimdilik Silivri'de ikametine emir verilmesine dair tahrirat.ı. a.g.y.tt

29 Zilhicce 1221

Eşkıyayı İstanbul'a geçirmemeğe memur Abdurrahman Paşa askerinin erzak masrafının Darbhane'den verilmesine irade sadır olduğu. a.g.y.tt

29 Zilhicce 1221

Abdurrahman Paşa'ya İrad-ı Cedid Hazinesi'nden elli bin kuruş verilmesi. a.g.y.tt

29 Zilhicce 1221

Ordu ile Edirne taraflarına azimet edecek olan Karaman Valisi Serasker Abdurrahman Paşa'ya Rumeli ahvaline ve iktiza-yı vakit ve hale göre riayeti lazım gelen muamelata dair şifahen icra kılınan tebligat. a.g.y.tt

29 Zilhicce 1221

Rumeli'deki Abdurrahman Paşa Edirne'ye gireceğinden Edirne halkı telaşa düşmekle müşarünileyhin Rumeli valisi ile muhabere edip Filibe tarafına azimet ve lüzumu olmazsa Edirne'ye uğramaksızın avdet etmesi hakkında Üçüncü Selim'in münasibi yapılmasına dair hatt-ı hümayunu. a.g.y.tt

29 Zilhicce 1221

Çorlu'da toplanmış olan Dağlı eşkıyasının Abdurrahman Paşa tarafından acele sıkıştırılması. a.g.y.tt

29 Zilhicce 1221

Abdurrahman Paşa'nın tahriratında eşkıyanın Çatalca'ya gelecekleri yazılmış doğru mudur? Bunlara karşı taraflık görüldü mü? İsmail Bey askeri nerededir? Abdurrahman Paşa'ya Çorlu'daki eşkıyayı bastır diye yazıldı mı? şeklinde irade sadır olduğu. a.g.y.tt

29 Zilhicce 1221

Benim vezirim, Rumeli maslahatı için kışın tedarikat ikmal olunacak idi. Bahar geldi bir hareket yok. Eşkıya ayaklandı, hala Rumeli valisi yerinden hareket eylemedi. Şimdiye dek Sofya'ya gelecekti. Kani Asitane'den çıkacak ordu Cebbarzade'nin işarına nazaran Abdurrahman Paşa'nın Rumeli'ye faidesi yok, söyleşip bir çaresine bakılsın. Müretteb neferatı çıkar, böyle germiyetli tutmak mı olur? a.g.y.tt

29 Zilhicce 1221

Edirne, Çorlu ve Tekirdağı'nda bulunan Dağlı eşkıyasının refi için Abdurrahman Paşa ve Sirozlu İsmail Bey'in ne yolda hareket edeceklerine dair. a.g.y.tt

29 Zilhicce 1221

Talimli Asker Seraskeri Abdurrahman Paşa'nın maiyetindeki askerle Rumeli ahalisi beyninde zıddiyet olduğunda, Abdurrahman Paşa'nın zahire müşkilatını da def için Edirne'de kalmayıp Filibe'ye doğru çekilmesinin muvafık olacağına dair irade. a.g.y.tt

19 Zilhicce 1221

Edirne'de bir kaç gündür çarşı ve dükkanların kapandığına ve Anadolu'da yapdığı zulümler ile meşhur olan Abdurrahman Paşa'nın Edirne'ye girmesini ahalinin istemediğine dair Edirne Kadılığı'nın ilamı

28 Cemâziyelâhir 1221

Karaman Valisi Abdurrahman Paşa'dan Istranca'da Karaca köyünde eşkıyaların geldiği haber alınması üzerine Kethüda Süleyman Ağa yeğeni Abdurrahman Efendi ile süvariler gönderildiğine dair tahrirat ve III. Selim'in hatt-ı hümayunu.

23 Cemâziyelâhir 1221

Çatalca, Çekmece, Terkos ve Istranca taraflarının muhafaza altına alındığına ve Tirsiniklizade'nin tenkilinden sonra kaza ayanlarının taltiflerine dair.

19 Cemâziyelâhir 1221

Karaman valisi ve eşkıya üzerine memur Abdurrahman Paşa'dan, Çorlu'ya geldiğinden beri asilerle nasıl çarpıştığını kapıcıbaşı Ahmed Ağa'nın anlatacağına ve Tekirdağ ile Selim Giray Sultan'a ait emirnameyi aldığına dair Sadaret'e gönderilen tahrirat

13 Cemâziyelâhir 1221

Tersanelioğlu'nun ölümünden sonra da dağılmayan ve Çorlu'da bulunan eşkıyanın tenkili için harekete geçtiğine, Silivri'de ve civarında bir geçide muhafız bıraktığına, emrine verilen donanmanın Tekfurdağı'ndaki eşkıya ile muharebeye başladığına ve bunları denizden kaçırmayacağına, Çorlu'daki hempalarına yardım edemiyecek halde olduklarına, Bolo voyvodasının maiyetine verilmesine dair Karaman Valisi Abdurrahman Paşa'nın tahriratı. Üçüncü Selim'in Hak teala selamet ve nusret ihsan eylesin hatt-ı hümayunu.

23 Cemâziyelevvel 1221

Tirsiniklizade İsmail Ağa'nın Serasker Abdurrahman Paşa'nın bazı sualinden selb-i ehemmiyet ederek vehme düşdüğüne ve bu babda yazdığı tahriratın takdim olunduğuna dair Eflak Voyvodası Konstantin'in yazısı

21 Rebiülâhir 1221

Edirne'de halk galeyanda olduğundan Anadolu'daki zulmü malum olan Abdurrahman Paşa'nın Edirne'ye girmesinin men'i.

29 Zilhicce 1220

Abdurrahman Paşa maiyetindeki askerin muharebe meydanında telef olan atlarının yerine at gönderileceğine dair. a.g.y.tt

29 Zilhicce 1220

Benim vezirim, Karaman Valisiyle sohbet eylemiştik. Abdurrahman Paşa'nın kıyl ü kale durması münasip değildir, söyleşilip münasibini nasbedesin. Ankara'da Ocak'tan Mesud Ağa var idi, nasıldı? Vidin'e Bekir paşa'nın irsal olunacağının Vidinliye ilanı lazımdır. Vakit maruruyla bir ihtilal çıkmasın. Kalmaki Beyi Boğdan voyvodası namıyla Mustafa Paşa maiyetine irsali münasip ise derhal irsal edesin. a.g.y.tt

29 Zilhicce 1219

Karaman ve Akşehir sancaklarındaki tevliyet, mukataat ve sair iltizamatın Karaman Valisi Abdurrahman Paşa'ya ihalesi fermanına hatt-ı hümayun çekilmesine dair. a.g.y.tt

29 Zilhicce 1219

Tenkil için Karaman Beylerbeyi Abdurrahman Paşa'nın kumandası altında çıkarılacak ordunun tertibatına dair. a.g.y.tt

29 Zilhicce 1219

Emrin tebliği üzerine Konya'daki hadisenin nihayet bulduğuna ve müftü efendi maiyetiyle giden zümrenin Karaman Beylerbeyi Abdurrahman Paşa'yı şehre girmeğe çağırdıklarına ve itaat edeceklerine dair Cebbarzade'ye gönderilmiştir. a.g.y.tt

12 Şevval 1219

Üsküdar Ocağı'na bağlı Kırşehri'nde münasib bir mahalde neferat oturtulacak bir kışla inşasıyla sefer ve hazırda mevcut bulunup talim ve terbiye ile meşgul olmaları şartıyla yarım orta piyade asker yazılması hakkında Karaman Valisi Vezir Abdurrahman Paşa'ya gelen ferman okunarak kazalardan 600 asker tertip edildiğine ve Kırşehirli Kamilzade Feyzi Ağa başbuğ nasb ile sağ kolağası ve elyevm mevcut olan askerin Bölükbaşısı Ahmed dahi kol milazımı tayin edilerek elbiselerini giydikleri ve asker yazma işinin bitirileceği.

14 Cemâziyelâhir 1219

Meriç'i geçerek eşkıyaya karşı Tekirdağ'da ikameti emredilen Karaman Beylerbeyi Abdurrahman Paşa maiyetindeki askerlerin orada zahire olmaması üzerine İstanbul'a celbi.

Sayfalar