Kadı Abdurrahman Paşa

18 Cemâziyelevvel 1278

Kadı Abdurrahman Paşa'nın hafidi Abdullah Rifat Bey'in kayrılması. (9. İstida)

9 Muharrem 1278

Alaiye sancağında vaki İbradı kazası hanedanından Kadı Abdurrahman Paşa hafidi Rifat Bey'e İşkodra'daki kardeşinden miras kalan emvalin Dersaadet'e irsali.

2 Muharrem 1278

İbradı kazası hanedanından Kadı Abdurrahman Paşa'nın torunu Abdullah Rifat Bey'in münasip bir memuriyete istihdamı istizanı. (3. Mühimme)

1 Zilhicce 1275

Kadı Abdurrahman Paşa'nın emlak ve arazi mülkname sayılıp sayılmayacağının tahkik edilmesi lazım geldiği.

13 Şevval 1275

Müteveffa Kadı Abdurrahman Paşa'nın Alaiye ve Antalya Sancakları ile Kaşaklı karyesinde bulunan emlak ve arazisinin varislerine terki.

8 Zilkâde 1268

Kadı Abdurrahman Paşa torunu Mehmed Sabit Efendi'nin Edremid veya Alâiye kazalarından birisi niyabetinde istihdamı

22 Şevval 1265

Kadı Abdurrahman Paşa'nın torunu Tevfik Beyin kayırılması. (2. Adi)

18 Muharrem 1232

Mirice zabtına ferman sadır olan Kadı Abdurrahman Paşa muhallefatına dair Alaiye Mutasarrıfı Hafız Ali Paşa'ya hüküm.

23 Recep 1231

Kadı Paşa zamanından beri Yıldıran kazasında ayan olan Aladağlı Mustafa Ağa'nın oğlu Dede Ağa'nın Çavuşzade Mustafa Ağa ve ailesi hakkındaki mezalim ve taadiyatına mebni huzurda mürafaalarının icrası.

14 Cemâziyelâhir 1231

Kadı Paşa'nın kadılığı zamanında tedarik etmiş olduğu emlakinin varislerine terk edilip vezareti zamanındaki emlak ve emvalinin mirice zabtı hakkında Konya Valisi Abdullah Paşa'ya hüküm.

27 Cemâziyelevvel 1231

Kadı Paşa'nın Konya Valiliği'nde bulunduğu sırada vali sarayının tamiri için elviye ve kazalara tevzi eylediği mebaliğ müşarünileyhin vefatı hesabıyla şunun bunun zimmetinde kaldığından bunların tahsili.

23 Şevval 1230

Karaman Valisi Abdullah Paşa'ya Tekelioğlu ve Kadıpaşa muhallefatları hakkında emir tebliği

6 Rebiülevvel 1230

Müteveffa Kadı Abdurrahman Paşa muhallefatına, Teke Mütesellimi Mehmed Ağa'nın nüfuzuyla müdahale eden Manavgat ayanı İbrahim'in men'i. (Alaiye mutasarrıfına)

13 Muharrem 1230

Vefat edip muhallefatı mirice zabtolunan Kadı Abdurrahman Paşa'nın zimematından Konya Şehir Kethüdası zimmetinde olup bittahsil gönderilen mebaliğden noksan çıkan mikdarın, cüz'i olduğu için affedildiğine dair Karaman Valisi Vezir Abdullah Paşa'ya yazılan hüküm.

7 Ramazan 1229

Tekelioğlu muhallefatına memur Vahid Efendi'den gelen şukka olup müteveffa Hacı Mehmed Ağa'nın biraderi Mısırlı Mustafa Ağa'nın Kadı Paşa'nın bir küçük kerimesini anasıyla beraber getirip anası fevtolunca Mustafa'nın zevcesi yanında kaldığı cihetle Selanik'e gönderilecek olan Mustafa'nın zevcesiyle gönderilip gönderilmemesi hakkındadır.

7 Ramazan 1229

Tekelioğlu muhallefatına memur Vahid Efendi'den gelen şukka olup Kadı Paşa muhallefatından olup mütevaffa Hacı Mehmed'in eline gelen Nazife ve Fatma isminde iki cariyenin miri için satılması sefaletlerine sebeb olacağı cihetle ne yapılmak icab ettiğinin istizanına dairdir.

29 Zilhicce 1228

Firari Ramiz Paşa ve Abdurrahman Paşa'nın İstanbul'a gelecekleri haberi Yeniçeriler beyninde kilü kali mucib olduğundan, bunun hilaf-ı vaki olduğunun Yeniçerilere bildirileceği arzolundukda, yeniçeri Ocağı'na husumeti olmadığı ve anlardan zaferler beklediği hakkında irade. a.g.y.tt

6 Zilkâde 1227

Teke mütesellimi tarafından öldürülen Kadı Abdurrahman Paşa'nın emlak ve arazisi Manavgat Kazası ayanı Tuğay Oğlu İbrahim Ağa'ya verilmiş ve İbrahim Ağa da vefat etmiş olduğundan bütün malının mirice zabtedilmesi.

29 Rebiülâhir 1227

Teke Mütesellimi iken ölen Mehmed'in külliyetli serveti olduğuna, Kadı Abdurrahman Paşa'nın da metrukatını ele geçirdiğine binaen bir hayli yekune baliğ olması memul muhallefatının zabtı için mahallinde tedbir alınmasına dair Sadrazam ve Serdar-ı Ekrem Ahmed Paşa'nın tahriratı.

18 Ramazan 1225

Kadı Paşazade Mirimiran'dan Abdullah Paşa'nın babasından kalan bir çok emval ve eşyayı sakladığı haber verilen yerlerin taharrisiyle emval-i mezkûrenin meydana çıkarılarak miri için zabtına dair Beyşehri mütesellimine hüküm.

29 Şaban 1225

Müteveffa Kadı Abdurrahman Paşa'nın vezaretinden evvel mutasarrıf olduğu ecdadından müntakil emlak ve arazinin varislerine terki hakkındaki emrin Rikab-ı Hümayun defterdarına havale edildiğine dair.g.tt

28 Cemâziyelâhir 1225

Müteveffa Kadı Abdurrahman Paşa muhallefatından evlad ü ıyaline terk ve inam olunduğu halde Teke mütesellimi tarafından ordudan aldığı emre binaen müdahalede devam olunduğu gibi sagire kerimesini de Antalya'ya nakleylemiş olduğundan gerek muhallefatın gerek kerimesinin ailesine iadesi için emir itasına dair.

20 Cemâziyelâhir 1225

Alaiye'de vefat edip emval ve muhallefatı mirice zabtedilen müteveffa Kadı Abdurrahman Paşa'nın malını İmrahor Hasan'ın, İbradılı Keskinoğlu kadının konağında mahfuz mücevherat ve eşya-yı nefisesini alarak firar eylemiş olduğundan, eşya ve mücevheratın zahire ihracıyla defteriyle İstanbul'a gönderilmesi. (İbradı kadısına ve muhallefat zabtına memur İbrahim'e)

16 Cemâziyelâhir 1225

Kadı Abdurrahman Paşa'nın Larende kazasında olan matlubatı ile İçel sancağı kazalarından matlub olan deve bakayası ve asker bedeliyelerinin tahsili için Bozok Mutasarrıfı Cebbarzade Süleyman Bey'e hüküm.

11 Cemâziyelâhir 1225

Kadı Paşa'nın vefatında mirahoru ile diğer üç kimse, müteveffaya ait otuz bin kileden ziyade buğdayını zabt ve beynlerinde taksim etmiş olduklarından zahire çıkarılarak İstanbul'a gönderilmesi için Alaiye mütesellim ve kadısına hüküm.

Sayfalar