Kadı Abdurrahman Paşa

2 Cemâziyelâhir 1225

Kadı Abdurrahman Paşa'nın muhallefatı hakkında Alaiye mütesellimine yazılan hüküm.

8 Cemâziyelevvel 1225

Kadı Abdurrahman Paşa'nın uhdesinde olan Kayseri Sancağı'na Cebbarzade Süleyman Bey mütesellim tayin olunduğundan emrinin verilmesi.

21 Muharrem 1225

Bozkır madeni reayasından ve Konya'nın Sille karyesi ahalisinden İlya'nın muhallefatı miriden zabtedilen Karaman valisi Kadı Abdurrahman Paşa'ya 1,766 kuruş borcu olduğu.

29 Zilhicce 1224

Kadı Abdurrahman Paşa'nın katline memur Teke Mütesellimi Hacı Mehmed Ağa'nın gelen kaimesinin takdim olunduğu ve Mehmed Ağa'nın taltifinin icab ettiği. a.g.y.tt

29 Zilkâde 1224

Bozkır Madeni'ne merbut köyler halkının çoğu Kadı Abdurrahman Paşa ve avanesinin tazyiki neticesi olarak dağılmış olduğundan madenin işletilmesini temin için diğer kazaların madene rabtı.

15 Zilkâde 1224

Kadı Abdurrahman Paşa'nın Sarrafı Agob'un, paşadan matlubu olan yüz yetmiş bin kuruşun miriden zaptolunan muhallefatı akçesinden verilmesine emir verilmiş ise de muhallefatı bedeli Ordu Hazinesi'nden Umur-ı Seferiyeye sarfedilmiş olmasından alınamayan bu meblağın Darphane'den Emval-i Seferiye parasından verilmesi.

11 Şevval 1224

Kaffe-i muhallefat ve zimematı miriden zabtolunan müteveffa Kadı Abdurrahman Paşa'nın Larende kazası ahalisinin zimmetlerindeki elli iki bin beş yüz kuruşun ahali tarafından müteveffaya tamamen tediye edildiği tahkikat-ı vakıadan anlaşıldığından meblağ-ı mezburun veresesinden tahsili ve Cebbarzade'ye aid iki bin beş yüz kuruşun da behemahal istihsali için başka başka emirler.

29 Ramazan 1224

Ölen ve muhallefatı miriden zabtolunan Kadı Abdurrahman Paşa'nın Bozkır Madeni sermayesinden Darphane'ye külliyetli borcu olmağla muhallefatı akçesinden Darphane'ye irsali.

29 Ramazan 1224

Müteveffa Kadı Abdurrahman Paşa'nın Bozkır Madeni sermayesinden hazineye olan borcuna mukabil Silleli Sakal Kazıtan oğlu İlya'da ortaklık sermayesinden matlubu olan elli bin kuruşun merkumdan tahsiline dair Karaman valisine ve müşarunileyhin muhallefatına memur mübaşire hüküm.

3 Recep 1224

Maktul Kadı Paşa adamlarının himayesinde ve şahidzor dinlettirerek emlak ve eşyalarının zabtedildiğine dair bir karı - kocanın şikayetlerini ve ihkak-ı hak olması için mübaşirli emir yazılmasını muhtevi arzuhali

18 Cemâziyelâhir 1224

Kadı Paşa'nın idamına memur Teke Mütesellimi Hacı Mehmed Ağa'nın müşarünileyhin kâffe-i emval ve eşya ve nükudunu alıp miriye hiç bir şey vermediği ve vaki olan tebligata riayet etmedikten başka ahaliye de zulüm ettiği cihetle izalesi icab edip bu babda kardeşi Mehmed Ağa tarafından da müracaat olunmuş ise de bir gaile ihdasına meydan vermemek için ihtiyatlı davranılmasına ve neticenin bildirileceği.

10 Cemâziyelevvel 1224

Vefat eden kadı Abdurrahman Paşa'nın Konya ahalisinden Vesleli Yuvan oğullarından ve saireden matlubatının miri için tahsil edilmesi.

23 Rebiülâhir 1224

Maktul kadı Abdurrahman Paşa'nın muhtelif kazalarda arazi, emlak, eşya ve matlubatının miriden zaptedilmesi ve mahallinde yapılan defterlerini havi.

29 Rebiülevvel 1224

Adana eyaletinden Kıbrıs muhafazası için tertip olunan asker ile hareket olunacağı sıralarda, Kadı Abdurrahman Paşa hakkında ferman-ı kaza cereyan ettiği ve ondan sonra kışın muhataralı günleri girmiş olduğundan, maiyyetindeki zuema ve erbab-ı tımar ile ilk baharda hareket olunacağı. (Alaiye Miralayı Feyzullah). g.tt

16 Rebiülevvel 1224

Kadı Paşa'nın muhallefatı mirice zabtolunduğundan müşarünileyhden iki zatın matlubu olan akçenin mirice tesviyesi icap edeceği.

27 Muharrem 1224

Hakkında ferman-ı kaza-cereyan sudur eden Kadı Abdurrahman Paşa'nın ve akrabasından Seydişehir ayanı Ahmed'in muhallefatının miriye zabtı.

29 Zilhicce 1223

İstanbul'a davet edilip Üsküdar'da ikamet ettirilen Kadı Abdurrahman Paşa'ya Kütahya eyaletinin tevcihi hakkında. a.g.y.tt

29 Zilhicce 1223

Ramiz ve Kadı paşalarla maiyetindekilerin ölü veya diri olarak ele geçirilmeleri ve ocaklılar hakkında. a.g.y.tt

29 Zilhicce 1223

İdamına memur olduğu Kadı Paşa ile vuku bulacak muharebede istimal olunmak üzere Alaiye Mutasarrıfı Vezir İbrahim Paşa tarafından taleb olunan obüs ve havanlar ile cebehane vesaireye dair mütalaat. (g.tt)

27 Zilhicce 1223

Veladet-i hümayunda padişahtan şerbet getiren ağaya ve Teke Sancağı Mütesellimi tarafından Kadı Paşa'nın tutulduğu haberiyle gelen Tatara kaymakam paşa huzurunda giydirilen kaput bedellerinin verilmesine dair.

10 Zilkâde 1223

Üçüncü Sultan Selim vükelasından olup İstanbul'dan firar etmiş olan Ramiz ve Kadı Abdurrahman Paşaların hayyen veya meyyiten elde edilmelerine dair hüküm

9 Zilkâde 1223

Firari kadı paşa ve etbaına ait olup miriye zabtolunan hayvanların iaşe masrafı.

5 Zilkâde 1223

Abdurrahman Paşa ile Ramiz Paşa'nın hayyen veya meyyiten ele geçirilmesi için serasker tayin olunan vezir kapudan paşaya harçlık olarak seferiye akçesinden yirmibin kuruşun verilmesine dair defterdara buyruldu.

28 Şevval 1223

Karaman Valisi Kadı Abdurrahman, Kapdan-ı Derya Ramiz Paşa ve bir çok diğer şahsın muhtelif şekillerde vukubulan ölümlerini müteakip devletçe zabtedilen emval, akar, hayvanat, zehair, nukud, emlak ve muhallefat-ı sairelerine ait müteaddid müfredat.

22 Ramazan 1222

Kadı Abdurrahman Paşa muhallefatından Beyşehri'nde bulunan ve satılan eşya ve zahire bahasına dair.

Sayfalar