Kadı Abdurrahman Paşa

19 Muharrem 1219

Konya'da çıkan isyanın yatıştırılmasına memur Cebbarzade Süleyman Bey'in kan dökülmeden ahali ile Karaman Beylerbeyi Abdurrahman Paşa'yı barıştırdığına dair Üçüncü Selim'in tekrar tekid edilmesi hakkında hatt-ı hümayunu.

16 Muharrem 1219

İtaat etmeyenlerin cezaları tertip edileceği hakkındaki emrin Konya'da kıraati ve şehre avdet eden asi askerlerin ocaklarına iadeleri hasebiyle kasabaya girmek üzere olduğuna ve hükümet konağının yağma edildiğine dair Karaman Beylerbeyi Maden Emini Abdurrahman Paşa tarafından Üçüncü Selim'in mahzuziyetine ve artık Çelebi Efendi'nin ihracı iktiza eylemeyeceğine dair hatt-ı hümayunu

13 Muharrem 1219

Karaman Beylerbeyi Abdurrahman Paşa'nın tekrar hükümet mevkiine gelerek idareyi ele aldığına ve hükümet konağının yağmasında dört yüz kise parası kaybolduğunu söylemekte olduğuna dair Cebbarzade Süleyman Bey'den kapıkethüdasına yazılmıştır.

7 Muharrem 1219

Konya'da zuhur eden hadise sükun bularak devletin emrine halkın itaat gösterdiğine Abdurrahman Paşa'nın Silleye'ye geldiğine dair Konya Kadısı Şeyhzade Mustafa imzası ile Cebbarzade'ye yazılan tahrirat.

29 Zilhicce 1218

Cebbarzade'ye yazılacak tahriratta "hem Abdurrahman Paşa hem de Saltanat-ı Seniyye'nin namusunu itmama say ve gayret edilmesi" cümlesinin tekrar tekit olunması. a.g.y.tt

29 Zilhicce 1218

Karaman Valisi Abdurrahman Paşa'nın Konya'ya girmesine ahali tarafından muhalefet edilmiş ve sadır olan fermanların ve gönderilen mübaşirlerin dahi tesiri olmamış olduğuna ve paşa-yı müşarünileyhin ikmal-i namusu için Konya'ya girmesi matlub olduğuna binaen diğer bazı voyvoda ve mübaşirler gibi kendisi de kâfi kuvvetle müşarünileyhin maiyyetine memur edildiğine dair Cebbarzade Süleyman Bey'e hüküm. g.tt

29 Zilhicce 1218

İçel sancağı ilave olunarak Karaman Valisi Abdurrahman Paşa'ya verilmesile Mutasarrıf Ahmed Paşa açıkda kalmış ve ibkası talebinde bulunmuş olduğuna dair olup Üçüncü Selim'in Abdurrahman Paşa'nın Konya'da oturması Ahmed Paşa'nın da İçel'de ibkası hatt-ı hümayunu. a.g.y.tt

25 Zilhicce 1218

Konyalıların tedibi ile Beylerbeyi Abdurrahman Paşa'nın Konya'ya idhali matlub-ı padişahi olduğu.

16 Zilhicce 1218

Konyalıların Vali Abdurrahman Paşa'yı Konya'ya almamak sureytiyle gazab-ı padişahiyi mucib olan hilaf-ı rıza hareketleri

8 Zilhicce 1218

Konya'nın nizamına memur edilen Karaman Beylerbeyi Abdurrahman Paşa hakkında Konya ahalisinin hilaf-ı ferman hareket ve Konya'ya duhulden menleri gazab-ı padişahiyi mucib olmakla müşarünileyhin her halde Konya'ya ithal ve mütecasirlerin tedibi matlup bulunmakla iki bin askeri mahdumunun ve icap ederse kendisinin de lazım gelen askerle Abdurrahman Paşa'nın maiyetine giderek Konya'ya idhaline memur olduğu.

8 Zilhicce 1218

Konya'da fitneyi bastırmak için gönderilen Kapıcıbaşı İsmail Ağa'yı Çelebi Efendi'nin bırakmaması ve muhalefette ısrar olunması üzerine Sadrazam Yusuf Paşa tarafından Karaman Beylerbeyi Abdurrahman Paşa'ya yazılan tahrirat.

2 Zilhicce 1218

Karaman eyaletinin uhdesine tevcih edilerek Konya maslahatının halline ve kati olarak Konya'ya duhulü ve Nizam-ı Cedid'i kabul etmeyerek isyan üzere olan Konyalıların telifi ve netice-i maslahata kadar Çelebi Efendi'nin Karahisar'a nakli ve Şaki Deli İsmail'in telifi olamazsa tedibi ve gereken muavenetin yapılması hakkında lazım gelenlere evamir ve fermanlar gönderildiği ve her halde Konya maslahatının hal ile evvel baharda Üsküdar'a avdeti malub-ı padişahi olduğu.

27 Zilkâde 1218

Konya'nın nizamına memur olan Karaman Beylerbeyinden durum ve faaliyetleri hakkında malumat istenmesi.

11 Zilkâde 1218

Muallem askerle Rumeli'ye memuriyetine irade taaluk etmiş iken Konyalıların mütecasir oldukları harekat-ı serkeşane üzerine oranın nizamına memur edilen Karaman Beylerbeyi Abdurrahman Paşa'ya hareketinizden bir hayli müddet geçtiği halde bir netice alınamadığına ve Rumeli nizamı da mühim olmakla Niğde, Aksaray, Kayseri ve Beyşehir'den piyade neferatının Deraliye'ye sevkine gayret ve bir an evvel Konya maddesinin hüsn-i suretle halli hususunun bildirilmesi.

25 Şevval 1218

Karaman Beylerbeyi Abdurrahman Paşa'nın Konya ahalisinin hakkındaki harekat-ı maraziyelerine mebni Konya'nın nizamına memuriyeti emr-i alisi ve talimatı gönderilmiş iken şimdiye kadarbir hüsn-i netice verilmemesi ve saire hakkında.

24 Şevval 1218

Konya ahalisi Abdurrahman Paşa'yı tard ile isyankar vaziyet aldıklarından bunların ifsadatına kapılmamaları.

29 Ramazan 1218

Karaman Beylerbeyi Abdurrahman Paşa'nın Çelebi Efendi'nin medhaliyle arazili ahalinin hücumu ve fesat neticesinde Konya'dan çıkmağa mecbur kaldığı.

29 Ramazan 1218

Vali Abdurrahman Paşa'yı kabul etmeyerek tardeden fesedenin arasından çıkarak Kütahya veya Karahisar'da oturması hakkında Konya'da Çelebi Efendi'ye yazılan tahrirat.

20 Ramazan 1218

Karaman Beylerbeyi Abdurrahman Paşa'nın erbab-ı fitne ve fesadın tahrikiyle Konya'ya girmekten men olunması.

3 Şaban 1218

Karaman Valisi Abdurrahman Paşa'dan Sadaret'e idamına ferman çıkan Ilgın Voyvodası Deli Bekir'in kesilen başının gönderildiğine dair tahrirat.

29 Zilhicce 1217

Çorlu'daki eşkıya Tekirdağ'da toplanıp denizden Çekmece'ye geçerek ordunun sularını keseceği haber alındığından durumun Abdurrahman Paşa'ya bildirilerek alınan cevabın takdim kılındığına ve istediği kapıcıbaşılık için izin verilirse ruus gönderileceğine dair. a.g.y.tt

9 Cemâziyelevvel 1215

Başbuğ Abdurrahman Paşa'nın dağlı eşkıyasıyla vuku bulan muharebesinde eşkıyanın münhezim edilerek takipleri için süvari tayin olunduğu.

İsmail Hakkı Uzunçarşılı
Sayfa adedi: 
246
ISBN: 
978-975-16-2260-0
2010

Uzunçarşılı’nın ilk baskısı 1942’de çıkan ve o tarihten bu yana hiç basılmamış bulunan eserinin ikinci baskısıdır. Kitabın ilk bölümleri Osmanlı Devleti’nde bilhassa XVIII. asrın son yarısındaki iç karışıklıklar ve âyanlık müessesesinin zorbalığa dönüşen yapısını ele alır.

Süleyman Can Nalbantoğlu
Sayfa adedi: 
92
2008

Sayfalar