Nizam-ı Cedid

23 Cemâziyelâhir 1221

Çatalca, Çekmece, Terkos ve Istranca taraflarının muhafaza altına alındığına ve Tirsiniklizade'nin tenkilinden sonra kaza ayanlarının taltiflerine dair.

19 Cemâziyelâhir 1221

Karaman valisi ve eşkıya üzerine memur Abdurrahman Paşa'dan, Çorlu'ya geldiğinden beri asilerle nasıl çarpıştığını kapıcıbaşı Ahmed Ağa'nın anlatacağına ve Tekirdağ ile Selim Giray Sultan'a ait emirnameyi aldığına dair Sadaret'e gönderilen tahrirat

13 Cemâziyelâhir 1221

Tersanelioğlu'nun ölümünden sonra da dağılmayan ve Çorlu'da bulunan eşkıyanın tenkili için harekete geçtiğine, Silivri'de ve civarında bir geçide muhafız bıraktığına, emrine verilen donanmanın Tekfurdağı'ndaki eşkıya ile muharebeye başladığına ve bunları denizden kaçırmayacağına, Çorlu'daki hempalarına yardım edemiyecek halde olduklarına, Bolo voyvodasının maiyetine verilmesine dair Karaman Valisi Abdurrahman Paşa'nın tahriratı. Üçüncü Selim'in Hak teala selamet ve nusret ihsan eylesin hatt-ı hümayunu.

7 Cemâziyelâhir 1221

Silahşor Mehmed Ağa ile gönderilen emr-i âlinin alınıp ordunun muhafazasına dikkat edildiği ve Çorlu'daki eşkıya üzerine hücum edileceğinden peksimed gönderilmesi hakkında.

26 Cemâziyelevvel 1221

Bergos taraflarında Edirne sergerdelerinden Gavuroğlu ve saire ile avanelerinin vuku bulan muharebede perişan edildikleri ve ordu ile Silivri'ye avdet edileceği

21 Cemâziyelevvel 1221

Havsa merhalesinde ordunun erzak yollarını kapamak ve Tatarları öldürmek gibi bir çok cinayetleri irtikap eden eşkıya ile Baba-yı Atik kasabasında edilen muharebenin muvaffakiyetle neticelendiğine ve Serezli İsmail Bey'in Dimetoka'ya gelmesi emir olunmuş ise de eşkıya arasındaki ittifaka mümaileyhin sebep olduğunun zannedildiğine ve bunlara af ve merhametle muamelenin doğru olmayacağına dair.

1 Cemâziyelevvel 1221

Bergos'un Ayvalı köyündeki eşkıyanın münhezim edildiği ve muharebede tutulan dillerin gönderildiği

21 Rebiülâhir 1221

Edirne'de halk galeyanda olduğundan Anadolu'daki zulmü malum olan Abdurrahman Paşa'nın Edirne'ye girmesinin men'i.

21 Rebiülâhir 1221

Edirne'de bulunan Silistre Valisi Yusuf Paşa'nın Edirne'deki galeyana dair kendine verilen ilam ve arz mahzarlarını gönderdiği. a.g.y.tt

19 Rebiülâhir 1221

Edirne'de halkın galeyanına dair Edirne'de bulunan Silistre Valisi Yusuf Paşa'ya Edirne Mollası'nın verdiği ilam.

29 Zilhicce 1219

Tenkil için Karaman Beylerbeyi Abdurrahman Paşa'nın kumandası altında çıkarılacak ordunun tertibatına dair. a.g.y.tt

29 Zilhicce 1219

Emrin tebliği üzerine Konya'daki hadisenin nihayet bulduğuna ve müftü efendi maiyetiyle giden zümrenin Karaman Beylerbeyi Abdurrahman Paşa'yı şehre girmeğe çağırdıklarına ve itaat edeceklerine dair Cebbarzade'ye gönderilmiştir. a.g.y.tt

13 Zilkâde 1219

Teke Sancağı'ndaki zeamet ve tımarlar mahlulatından Levend Çiftliği zabit ve mütekaitlerine tahsis edilen kırk dokuz adedinin Teke Mütesellimi el-Hac Mehmed Ağa'nın uhdesine emaneten ihalesi.

12 Şevval 1219

Üsküdar Ocağı'na bağlı Kırşehri'nde münasib bir mahalde neferat oturtulacak bir kışla inşasıyla sefer ve hazırda mevcut bulunup talim ve terbiye ile meşgul olmaları şartıyla yarım orta piyade asker yazılması hakkında Karaman Valisi Vezir Abdurrahman Paşa'ya gelen ferman okunarak kazalardan 600 asker tertip edildiğine ve Kırşehirli Kamilzade Feyzi Ağa başbuğ nasb ile sağ kolağası ve elyevm mevcut olan askerin Bölükbaşısı Ahmed dahi kol milazımı tayin edilerek elbiselerini giydikleri ve asker yazma işinin bitirileceği.

18 Şaban 1219

Antalya Kalesi'nin timar müstahfız neferatı yoklanarak lüzumu kadarının kalede bırakılması diğerleri Eşkinci addolunarak Üsküdar Ocağı'na gelmeleri hakkında emir yazılması

14 Cemâziyelâhir 1219

Meriç'i geçerek eşkıyaya karşı Tekirdağ'da ikameti emredilen Karaman Beylerbeyi Abdurrahman Paşa maiyetindeki askerlerin orada zahire olmaması üzerine İstanbul'a celbi.

29 Rebiülâhir 1219

Dağlı eşkıyasının miktar ve ahvali ile askere zahire gönderilmesine dair

25 Rebiülâhir 1219

Eşkıyanın tahassün ettiği köyden kaçarak Süleyman Paşa kuvvetlerinin yirmi dakika yakınından geçerek Çirmen kazasına girdiklerine dair

25 Rebiülâhir 1219

Kethüdasının müsademede yaralanarak öldüğüne ve zahiresizlikten Malkara'dan Tekirdağ'a hareket edildiğine dair.

23 Rebiülâhir 1219

Meriç kenarındaki köylere giren dağlı eşkıyanın üzerine süvari kuvvetlerinin gönderildiği.

22 Rebiülâhir 1219

Malkara'nın Bulgar köyünde eşkıyayla vaki müsademenin tafsilatına, yedi adet kesilmiş başın irsal kılındığına, para ve zahire gönderilmesine ve yaralıların tedavisine dair.

15 Rebiülâhir 1219

Bermucib-i emr askerle Çorlu'dan hareket olunacağına dair.

25 Rebiülevvel 1219

Meriç kenarındaki köylerden kaçan eşkıyanın Ada nahiyesinden geçip Çirmen kazasına girdikleri.

19 Muharrem 1219

Konya'da çıkan isyanın yatıştırılmasına memur Cebbarzade Süleyman Bey'in kan dökülmeden ahali ile Karaman Beylerbeyi Abdurrahman Paşa'yı barıştırdığına dair Üçüncü Selim'in tekrar tekid edilmesi hakkında hatt-ı hümayunu.

16 Muharrem 1219

İtaat etmeyenlerin cezaları tertip edileceği hakkındaki emrin Konya'da kıraati ve şehre avdet eden asi askerlerin ocaklarına iadeleri hasebiyle kasabaya girmek üzere olduğuna ve hükümet konağının yağma edildiğine dair Karaman Beylerbeyi Maden Emini Abdurrahman Paşa tarafından Üçüncü Selim'in mahzuziyetine ve artık Çelebi Efendi'nin ihracı iktiza eylemeyeceğine dair hatt-ı hümayunu

Sayfalar