Tekelioğlu Hanedanı

14 Muharrem 1222

Tersane Hazinesi'nce zabtedilen tımarlardan Teke Sancağı'ndaki on dört tıımarın Teke Mütesellimi Hacı Mehmed Ağa'ya ihale ve iltizam olunduğuna dair Bahriye nazırı el-Hac İbrahim imza ve mührüyle.

7 Ramazan 1220

Teberdaran-ı Zülüfliyan-ı Hassa'dan Ali adlı şahsa Beyşehri ve Hamid sancaklarında Araram nahiyesinin Akçalar karyesindeki zeametin tevcihi.

2 Şaban 1220

Mukataat-ı Miriyeden Teke Livası hasları ve tevabii mukataasının sekizde yedi hissesiyle Teke mukataasının adet-i ağnamı dörtte üç hissesinin Dergah-ı Alî Kapucubaşılarından Teke Sancağı Mütesellimi Hacı Mehmed Ağa'ya altmış bin kuruş bedel ile ilzam olunduğuna dair.

13 Zilkâde 1219

Teke Sancağı'ndaki zeamet ve tımarlar mahlulatından Levend Çiftliği zabit ve mütekaitlerine tahsis edilen kırk dokuz adedinin Teke Mütesellimi el-Hac Mehmed Ağa'nın uhdesine emaneten ihalesi.

1 Cemâziyelevvel 1219

Kaş ayanı Hacı Ali'nin Teke Mütesellimi Mehmed Ağa tarafından zabtolunan emval ve emlakinin iadesi hakkında.

1 Cemâziyelevvel 1219

Kaşlı Hacı Kadri'nin muhallefat ve zimematı bedeli olarak canib-i miriye itasını taahhüd eylediği elli bin kuruşu derhal vermesi için Teke Mütesellimi Hacı Mehmed'e vesaireye hüküm.

29 Muharrem 1219

Firari Kaş'lı Hacı Kadri oğlu Hacı Ali'nin miriye zaptolunan muhallefatının elli bin kuruş bedel mukabilinde Teke mütesellimi Hacı Mehmed'e verilmesine dair.

9 Şevval 1218

Teke Sancağı'nda mevcut bulunmamasından dolayı İrad-ı Cedid'e zabtolunan zeamet ve timarların kapıcıbaşılardan el-Hac Mehmed Ağa'nın uhdesine emaneten ihalesi.

1218

Hamid Mukataası bedeli iltizamından dolayı Bekir Paşa biraderi ve mezkur mukataa müteselliminin borcu olan mikdarı yazılı paranın, mümaileyhden tahsil ve mübaşirine teslim ile alacaklıya verilmesi. (Teke Mütesellimi el-Hac Mehmed ile Antalya kadısına)

23 Recep 1217

Zahire maddesi matlup vechile halledilirse kethüda beye bin ve kendisine de iki yüz elli kuruş hizmet edileceğine dair Teke Mütesellimi Hacı Mehmed tarafından yazılan hususî mektup. (Bu işin arzusu gibi olduğunu gösteren 15 Ş 121 tarihli mektubu raptedildi.) Hacı Mehmed mührü ile.

29 Zilhicce 1216

Antalya Kalesi karadan muhasara edildiğinden denizden de sarılması için iki şalope gönderilmesinin kaptan paşaya yazılması. a.g.y.tt (Sene hatalı)

25 Cemâziyelâhir 1216

Menteşe Sancağı'na tabi beş kazanın Teke Sancağı Mütesellimi teşvikiyle vergilerini vermekten çekindikleri. (Menteşe Mütesellimi Ömer Ağa)

29 Zilhicce 1215

İrad-ı Cedid Hazinesi'nden zabt ve idare edilen mahlul tımarlardan Teke Sancağı'nda on dört tımarın varidatını mezkur hazineye göndermek üzere bir seneliğinin emaneten mütesellim Hacı Mehmed Ağa udesine ihalesi. a.g.tt

29 Recep 1215

Devletimizin dost ve müttefiki olan İngiltere'nin kara askeri ile donanması mürettebatına muktezi sığır ve ağnam vesair levazımın tayin olunan mikdarda ve iskelelerde hazır bulundurulması hakkında Teke, Hamid, Aydın, Saruhan, Sığla, Menteşe, İstanköy, Rodos ve Karesi sancaklarındaki mütesellimlerine ve sair memurine hitaben tenbihat-ı ekideyi havi hüküm. g.tt

23 Recep 1215

Mısır'a gidecek yirmi iki parça İngiliz Donanmasiyle on sekiz bin asker Rodos ve Meğri limanlarında olduklarından, peşin para ile zahire ve hayvanat mübayaasına yardımları hakkında Teke Mütesellimi Hacı Mehmed Ağa'ya tahrirat yazılmasına dair.

29 Zilhicce 1214

Teke sancağında vaki tımar ve zeametlerden miri tarafından zabtolunanlarla öşür hasılatını gösteren Hacı Mehmed imzalı defter. (Hacı Mehmed mührü ile)

29 Şevval 1214

Kule tarafında askerin teksiri lazimeden olduğundan bahisle maiyetiyle beraber oraya hareket etmesi lüzumu hakkında Ordu'ya memur Tekeli Hacı Mehmed'e hüküm. g.tt

29 Rebiülevvel 1214

Mısır'da Ebuhur civarında vukubulan muharebede bin nefer kadar asker kaçarak gemi ile Antalya'ya gelmiş olduklarından haklarında ne veçhile muamele olunacağına dair Teke mütesellimine hüküm. g.tt

27 Muharrem 1214

Teke Mütesellimi Serbevvabin Hacı Mehmed'in Finike'de ele geçirdiği Fransızları İstanbul'a göndermesi.

9 Şaban 1213

Tekede Yılanlızadelerin cezaları tertib edildikten sonra miriye zabt edilen zimematını peşinen 35 bin kuruşa Bekir Paşa almış ise de defter ve temessükatın aslı olmadığı.

28 Cemâziyelâhir 1213

Mısır İskenderiyesi'nin Fransızlardan kurtarılması için isimleri yazılı kazalardan tertip ve Antalya İskelesi'nden isticar olunan gemiler ile Murabıtzade maiyetine isal edilecek piyade askeri hakkında Teke Sancağı Mütesellimi Mehmed ile Antakya naibine hüküm.

24 Cemâziyelâhir 1212

Teke Sancağı'nda mahlul olup İrad-ı Cedid'den zaptolunan ondört timarın bazı şartlarla Teke Mütesellimi Kapıcıbaşılardan Seyyid Mehmed Paşa'ya ihalesi hakkında emir ısdarı.

27 Recep 1211

Teke Sancağı'nın avarız ve cebelü bedeliyesinden Ebubekir Paşa'nın borcu olan paraların biraderi Teke Sancağı Mütesellimi Hacı Mehmed'den tahsili.

9 Recep 1211

Teke Sancağı'ndaki sabi, mütekait zeamet ve timarların cebeli bedellerinin tahsil ve irsali vesair hususata dair sebkeden tebligata cevaben Teke Mütesellimi Hacı Mehmed imzasıyla. (Hacı Mehmed mührü ile)

10 Safer 1211

Müteveffa Ebubekir Paşa'nın canib-i miriden zabtı lazım gelen muhallefatına mukabil biraderi ve Teke Mütesellimi el-Hac Mehmed'in itasını taahüd eylediği mebaliğden bakiye kalan miktarın tesviyesi.

Sayfalar