Tekelioğlu Hanedanı

29 Zilkâde 1202

Teke ve Hamid Sancakları Mütesellimi'nden taleb edilen süvari askerleri Rumeli tarafına geçtiğinden orduya varıncaya kadar muktezi tayinatların verilmesi. g.tt

20 Cemâziyelâhir 1202

Mirimirandan Teke ve Hamid Mütesellimi Ebubekir Paşa'nın gelen emir mucibince bin nefer süvari ve bin beş yüz nefer kapısı halkıyla ilkbaharda Edirne sahrasına azimet eyleyeceği.

19 Cemâziyelevvel 1200

Hamid Mukataası'ndan Hassa Ağalarından İsmail ve Mehmed'in hisseleri Teke Mütesellimi Ebubekir'e ihale edilmiş olduğundan iltizam bedelinin ve miri hissesinin zamanında tesviyesi ve ahaliye gadredilmemesi.

25 Cemâziyelevvel 1189

Teke Livası adet-i ağnam mukataası bedelinden katledilen Antalya Ayanı Hacı Osman zimmetindeki mebaliğin, maktulun eşyasına vazıülyed olanlardan tahsili ile kabze memur olana teslim edilmesi. (Teke Sancağı Mutasarrıfı Abdurrahman Paşa'ya.)

18 Cemâziyelevvel 1189

Osman, el-Hacc (Antalya Emini)

Etiketler: 
15 Şaban 1188

Özi Valisi ve Muhafızı Seyyid Hüseyin Paşa'nın, Teke Mutasarrıfı iken mütesellim tayin ettiği Antalya'lı Hacı Osman'ın zimmetinde kalan meblağın tahsili için Antalya ve Teke dahilindeki kazalar naiblerine hüküm.

Yüksel Çelik
Sayfa adedi: 
502
ISBN: 
978-975-16-2633-2
2013

Çalışmamız giriş ve beş bölümden oluşmaktadır. Girişte; biyografi çalışmalarının tarih disiplini açısından önemi, Hüsrev Paşa'nın hayatının ilk dönemleri ve Enderun'da geçirdiği yıllar ele alınmıştır. Birinci bölümde siyasi kariyerinin ilk adımı olan Mısır valiliği ile Rumeli cephesinde yaşanan gelişmeler, ikinci bölümde şark cephesinde İran'a karşı verilen mücadeledeki rolü; üçüncü bölümde Mora isyanındaki misyonu ve Mısır valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa'yla amansız rekabetinin yol açtığı krizler ortaya konmaya çalışılmıştır.

Türk Tarih Kurumu
Sayfa adedi: 
583
ISBN: 
975-16-1590-9
2002

Fahrettin Tızlak'ın "Tekelioğlu İsyanı" bildirisi 237.nci sahifededir.

Süleyman Fikri Erten
Sayfa adedi: 
68
1955

ÖNSÖZ

Vilâyetimizde vukubulmuş ve henüz tafsilâtı ile tarihe maledilmemiş hâdiseleri seri halinde bir kaç eser yazmak ve bununla ileride mevzular işliyecek gençlerimize rehberlik vazifesi görmek fikri ile işe başladım.

Bulunduğum muhitte ekseri vesikaların mefkudiyetine rağmen bu işle daima meşgul olmaktan kendimi alamadım. Bu eserim için yegâne müracaatgâhım, kısmen noksan ve mevcutları dahi ekseriya acemi kâtipler kalemi ile yazılmış kassam defterleridir.

Tekelioğulları tamamen tarihe malolmakla beraber meşhur İbrahim Beyin isyan vakâsından ancak 144 yıl yıl geçtiği halde, ihtiyarlar arasında bile hemen hiç bir malûmata rastlıyamadım. Büyük bir şöhret, nihayetsiz bir servete sahip ve bu servet yüzünden felâketlere kurban olan bu aile hakkında ancak bu kadar bilgi edinebildim. Unutulmaması ve kaybolmaması için usanmadan ayırarak bulabildiğim vesikaları topladım. Bu eseri meydana getirebildim. Tarih ile uğraşanların bu hususta daha faydalı bir bilgiye tesadüf edecekleri şüphesizdir. Ben ancak bu kadar yazabildim.

Bu kitabın yazılması için pek yakın alâka ve teşviklerini gördüğüm bu silsilenin oğulları sevgili ve kadirşinas talebelerim Ahmed ve Emin Tekelioğullarına teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim.

Antalya 1955
Süleyman Fikri Erten

Sayfalar