Tekelioğlu Hanedanı

29 Cemâziyelâhir 1210

Kaş'lı Kadri oğlu Ali'nin tenkiline memur olan Anadolu valisi Ebubekir Paşa maiyyetine tayin edilmiş ise de inşasına memur olduğu kalyonun işlerine bakmak üzere mahal-li memuriyeti olan Menteşe'de kalarak maiyetindeki askerin kardeşi ile gönderilmesi hakkında Menteşe Mütesellimi Ömer Ağa'ya ve beyan-ı hali mutazammın müşarunileyh Ebubekir Paşa ile Teke mütesellimine.

20 Safer 1209

Teke Sancağı mütesellimi iken ölen Ebubekir Paşa'nın muhallefat bedelinin mukassaten verilmesi için kardeşi Hacı Mehmed Ağa'ya Teke Mütesellimliği'nin ve Kapıcıbaşılığın tevcihi hakkında.

20 Zilhicce 1208

Antalya'da vefat eden Teke Mütesellimi Ebubekir Paşa'nın muhallefatının mirice zabtı.

17 Şaban 1208

Teke Mütesellimi Mirimiran'dan Ebubekir Paşa'nın sefer için gönderdiği bin iki yüz mirili süvari askerinin dörtyüzünün firar ettiği sebebiyle kendisinden taleb edilen 21,713 kuruşun merkum firarilerin Sadrazam Ordusu'yla İsmail'de hizmet eylemelerine mebni aff ve terkini.

8 Zilhicce 1207

Sefer dolayısıyla tahrir emir olunan bin süvari askeri dört yüz nefer noksan olarak yazılıb bu dört yüz nefer için miriden verilen para Teke Mütesellimi Ebubekir Paşa zimmetinde kaldığından paranın gönderilmesine dair hüküm.

27 Cemâziyelâhir 1207

Muhallefatı Enderun'dan zabtolunan Cezayirli Hasan Paşa'nın Kapı Kethüdası Mehmed Emin'e olan borcunun gönerilmesine dair Teke Mütesellimi Ebubekir Paşa'ya hüküm.

19 Cemâziyelevvel 1207

Başbağlu eyalet askeri hakkında neşrolunan kanun-ı cedidin Antalya'da mevcut züama ve erbab-ı tımar müvahecesinde okunduğuna yalnız Teke Sancağı Alaybeyi Çelenk oğlu Mehmed emre adem-i itaatle firar eylediğine dair Teke Livası Mütesellimi Ebubekir imzasıyla ilam.

26 Rebiülâhir 1207

Bin nefer ihracına memur olduğu halde dört yüz nefer noksan çıkarmış olduğundan işbu noksanın bedeliyesi olan yirmi bir bin yedi yüz on üç kuruşun tahsil ve irsaline dair Teke Mütesellimi Ebubekir Paşa'ya hüküm.

18 Rebiülâhir 1207

Asker yazmak için Teke Mütesellimi Ebubekir Paşa'ya verilip zimmet kaydolunan paranın tahsili hakkında cereyan eden muamelat.

27 Safer 1207

Ordu'da bulunan Yılanlızade Şeyh Ali'nin Isparta Mütesellimi Hacı Mehmed ile hesaplarının görülmesi için emir verilmesi ricası.

29 Zilhicce 1205

Hamid Sancağı Livası Mütesellimliği'ne tayin olunan kapıcıbaşılardan Yılanlızade Seyyid Ali Ağa'nın, fermanını kıraatle beraber emre uymuş iken vali olan Ebubekir Paşa'nın avdetle Ali Ağa'ya itaat ederek cümlemizi tecrim, eşyalarımızı gasp ve icray-yı mezalim ettiğinden ahalinin adı geçenin zulüm ve tecavüzünden kurtarılması istirhamı. a.g.y.tt

29 Zilhicce 1205

Ordu-yı Hümayun'a gönderilmek üzere Tekeli Ebubekir Paşa'dan matlup olunan asakir başbuğları Mustafa Ağa ile Üsküdar'a gelmişler ise de geç kaldıklarından memuriyetlerinin cezaen İsmail'e tahvil ve oranın muhafazasına memur ve bu suretle kusurlarının affedileceği hakkındaki iradenin tebliği ve ilbas-ı hilatla gönderilmeleri. a.g.y.tt

29 Ramazan 1205

Ordu için Teke'den tertibi irade iktizasından bulunan süvari asakirin, bir kaç gün zarfında tertip ve ihraç olunacağı. (Mütesellim-i Liva-i Teke Ebubekir) g.tt

5 Cemâziyelâhir 1205

Saray matbahı masarıfı için Teke Sancağı avarız malından 8,552.50 kuruşu Mutasarrıf Ebubekir Paşa'dan talep edildiği halde emir defterleri gelmediği cihetle vermekten imtina eylediğinden emir defterlerinin gönderilmesi ricası.

29 Zilhicce 1204

Tekeli Deli Bekir'in şimdilik izalesi maddesinin tehiriyle matlub olan askerinin ihracına bakılmak ala görüldüğüne vesaireye dair.

29 Zilhicce 1204

Mısır Valisi İsmail Paşa ve Şeyhülbeled İsmal Bey'in bazı hareketlerine ve Antalya'lı Ebubekir Paşa ile Kaş'lı Ali'nin düşmana zahire sattıklarına dair Mısır'a gidip avdet edeb Kapıcıbaşı Abdullah Paşazade Mehmed Sadık Bey'in takririnin takdim edildiği.

29 Zilhicce 1204

Anadolu'dan Ordu-yı Hümayun'a memur olanların taalül ettikleri ve Tekeli Ebubekir Paşa'nın da gitmek istemediği. a.g.y.tt

29 Zilhicce 1204

Mirimirandan Tekeli Deli Bekir'in hakkından gelmeye kadir Hasan Çavuşzade ile Kaş kazası sakinlerinden sahibinin Kadrioğlu Ali Ağa olduğuna ve saireye dair Darphane Nazırı'nın Sadaret Kaymakamı'na takriri. a.g.y.tt

29 Zilhicce 1204

Teke Mütesellimi Deli Bekir Paşa'nın asker çıkararak emrini Gemalmaz Mustafa Ağa ile göndermeyip bir sıradan adam ile göndermek ve askeri çıkarıp gönderdikten sonra terbiyesine bakılmasının münasib olacağı. a.g.y.tt

29 Zilhicce 1204

Teke Mütesellimi müteveffa Bekir Paşa'nın malı biraderinin elinde olmakla malının kaffesinin harice ihracı. a.g.y.tt

29 Zilhicce 1204

Tekeli Deli Bekir'in orduya hareket etmediği ve vaad ettiği askeri çıkartmak için silahşorlardan Gemalmaz Mustafa Ağa'nın tayin olunduğu fakat Mustafa Ağa'nın tayininden şüphelenerek bir gaile çıkarmasının melhuz olduğunu Darphane nazırının bildirdiği. a.g.y.tt

17 Şevval 1204

Mirimiran'dan Tekeli Ebubekir Paşa'nın bin nefer süvari ihracı ve orduya bir an evvel izamı.

17 Ramazan 1204

Teke Mutasarrıfı Mirimiran'dan Ebubekir Paşa'nın o havaliden defi çaresinin Hasan Çavuşzadeler ve Kaş'lı Hacı Kadiroğlu'nun seferden avdetlerine talik edilmesi hakkında Isparta Hariri Seyyid Elhac Hüseyin Ağa'dan gönderilen takrir.

Etiketler: 
5 Zilkâde 1203

Antalya ahalisinden olup Tekirdağı'nda vefat eden Deli Hafız'ın bütün muhallefatının miri namına zabtı ve muhtelif mahallerde bulunan matlubatının dahi tahsili hakkında Teke Sancağı Mütesellimi Ebubekir Paşa ile sairlerine hüküm

3 Safer 1203

İstanbul ihtiyacı için mürettep zehairin tedarik ve irsaline çalışması ve aksi halde muaheze ve muakebe olunacağı hakkında Teke Mütesellimi Ebubekir Paşa'ya hüküm.

Sayfalar