Tekelioğlu Hanedanı

27 Zilhicce 1227

Karaman Valisi Ali Paşa'dan Sadaret'e gelen kaime olup Tekelioğlu İbrahim ile Çeltiközü'nde edilen harbden sonra giderek Antalya Kalesi'ne kapandığı ve etraf kazalar kamilen hükümete muti olduğu hakkındadır.

27 Zilkâde 1227

Teke Sancağının muhassılllık suretiyle Karaman Valisi Hacı Ali Paşa'ya tevcihi ahali ve hanedanının perişanlığını mucib olacağından, gerek babasının muhallefatı ve gerek mukataat için beş bin keseye rabıta verildiğini mübeyyin sabık Mütesellim Hacı Mehmed Ağa'nın oğlu İbrahim Ağa tarafından Sadaret'e.

27 Zilkâde 1227

Babasının muhallefatı ve mukataat için beş bin keseye rabıta verildiği takdirde peşinatı irsal ve mukataattan vaki zimemat da tahsil ve emlaki satarak ceste ceste teslim edeceğinden ve muhassılları Karaman Valisi Ali Paşa'nın fukaraya olan mezaliminden bahsile talebi atıfeti havi sabık Teke Muhassılı Hacı Mehmed'in oğlu İbrahim tarafından Sadaret kaymakamlığına.

21 Zilkâde 1227

Karaman Valisi Ali Paşa'dan gelen kaime olup mevcud maiyyeti olan asker ile Tekelioğlu İbrahim'in üzerine giderek vaki olan harbde mağlum edip sergerdelerinden on beş kişinin kesik başlarını gönderdiği hakkındadır.

6 Zilkâde 1227

Teke mütesellimi tarafından öldürülen Kadı Abdurrahman Paşa'nın emlak ve arazisi Manavgat Kazası ayanı Tuğay Oğlu İbrahim Ağa'ya verilmiş ve İbrahim Ağa da vefat etmiş olduğundan bütün malının mirice zabtedilmesi.

5 Zilkâde 1227

Sadrazam Hurşid Paşa'dan gelen kaime olup Tekelioğlu İbrahim tarafından orduya gönderilen adamın iki tatara terfikan Dersaadet'e gönderildiği hakkındadır.

3 Şevval 1227

Sadrazam Hurşid Paşa'dan gelen kaime olup Tekelioğlu'nun orduda Delibaşı Mehmed Ağa'ya gönderdiği mektubu ve getiren adamı gördüğü ve mektubun ifadesi ile gelen adamın ifadesi bir birini tutmadığı ve arzu olunursa adamını Dersaadet'e göndereceği hakkındadır.

18 Şaban 1227

Tekelioğlu İbrahim'in Rumeli ordusunda Delibaşı Mehmed Ağa'ya yazdığı mektup olup babası muhallefatı için kendisinden yedi hazine para istenmekde olduğu ve bir hazine vermeğe razı olduğunun sadrazama bildirilmesi hakkındadır.

17 Recep 1227

Sırp kefereye zahire satmış olan Teke Mütesellimi müteveffa Hacı Mehmed, zalimlerden olduğu gibi muhaleffatının bedele rabtıyla mezkur mütesellimliğin kendisine tevcihini istida eden oğlu İbrahim de o takımdan olduğundan, istidasının tervici mümkün olmamakla müteveffanın muhallefatının kamilen zabtı ve muhalefeti halinde kuvve-i askeriye ile merkum İbrahim'in tedibi ve icabında askerle muavenette bulunmaları lazım gelenlere tebliğ olunduğu.

29 Rebiülâhir 1227

Teke Mütesellimi iken ölen Mehmed'in külliyetli serveti olduğuna, Kadı Abdurrahman Paşa'nın da metrukatını ele geçirdiğine binaen bir hayli yekune baliğ olması memul muhallefatının zabtı için mahallinde tedbir alınmasına dair Sadrazam ve Serdar-ı Ekrem Ahmed Paşa'nın tahriratı.

15 Rebiülâhir 1227

Teke Mütesellimi Kapıcıpaşılardan Hacı Mehmed Ağa'nın muhallefatının mirice zabtı.

13 Rebiülâhir 1227

Teke Mütesellimi Hacı Mehmed'in vefatı bildirilmekle, muhallefat ve emvalinin mirice zabtı ve mübaşir irsali ve oğlu İbrahim Bey'in mütesellimliğe nasbı hakkında.

29 Zilhicce 1226

Teke'deki kargaşaya sebep olanlardan Dizdar Hacı Mehmed'in bütün mal varlığına el konulup nakit paraları Darbhane'de sikke-i haseneye çevrildikten sonra hassa-i liva-i Teke, adet-i ağnam, Terkemiş Mukataası ve penbe rüsumu mallarından Darbhane-i Amire'nin talep ettiği meblağın ödenmesi. a.g.y.tt

29 Zilhicce 1226

Tekelioğlu maktul İbrahim'in Antalya ve sair yerlerdeki zimmetlerini gösterir defter. a.g.tt

29 Zilhicce 1226

Antalya Kalesi'nin Teke Mütesellimi Mehmed Ağa'nın biraderi tarafından basılıp bazı eşya ve emvali afveylemesiyle mütesellim-i mümaileyh tarafından bilmuharebe kale zabt ve biraderi derdest edilip idam edilmiş olduğundan, bu babda kendisine tevcihat yazılıp yazılmaması istizanına dair.

19 Şevval 1225

Teke Mütesellimi Kapıcıbaşı Mehmed Ağa'nın aldığı meblağın hesabına irad kaydolunarak Zahire Hazinesi'nden verilmek üzere kaimesini taleb eden Teke ve Hamid Mübayaacısı'nın verdiği takrir

11 Ramazan 1225

Teke Sancağı'ndan istenildiği halde vaktiyle yetişemeyen bin nefer süvari ve piyade neferlerinin yüz kuruşdan bedellerinin tahsiline dair Teke Mütesellimi Hacı Mehmed'e hüküm.

13 Recep 1225

Müteveffa Fazıl Paşa'nın muhallefatı hakkında müdahaleden hali kalmayan Teke Mütesellimi Hacı Mehmed Ağa'nın men olunması için veresesinin şikayetinin sunî olduğu, bilakis muhallefatın zahire ihracı için müekked emir gönderilmesi hakkında Sadrazam Yusuf Paşa'nın tahriratı.

29 Cemâziyelâhir 1225

Darphane'den zabt ve idare olunan Hamid Sancağı Mukataası'na müdahale etmemesi için Teke Mütesellimi Hacı Mehmed'e hüküm. g.tt

Evrakın aslında her ne kadar Hacı Ahmed yazıyorsa da, o tarihte Teke Mütesellimi Hacı Mehmed olup, ayrıca herhangi bir yerde Hacı Ahmed'e dair başka evrak bulunmadığından katibin sehven Mehmed yerine Ahmed yazmış olması gerekir.

28 Cemâziyelâhir 1225

Müteveffa Kadı Abdurrahman Paşa muhallefatından evlad ü ıyaline terk ve inam olunduğu halde Teke mütesellimi tarafından ordudan aldığı emre binaen müdahalede devam olunduğu gibi sagire kerimesini de Antalya'ya nakleylemiş olduğundan gerek muhallefatın gerek kerimesinin ailesine iadesi için emir itasına dair.

29 Zilhicce 1224

Kadı Abdurrahman Paşa'nın katline memur Teke Mütesellimi Hacı Mehmed Ağa'nın gelen kaimesinin takdim olunduğu ve Mehmed Ağa'nın taltifinin icab ettiği. a.g.y.tt

29 Ramazan 1224

Antalya'da Elmalı Mahallesi'nde Teke Sancağı Mütesellimi Kapucubaşı'larından Hacı Mehmed Ağa Camii'nin imamet cihetinin tevcihi. g.tt

18 Recep 1224

Teke Sancağı Mütesellimi Hacı Mehmed Ağa'nın Karaağaç kazasına bağlı Yatağan karyesinde inşa ettiği mescidin cami'e tahvili ve hitabetinin Seyyid Şeyh Ömer Halife'ye tevcihi.

18 Cemâziyelâhir 1224

Kadı Paşa'nın idamına memur Teke Mütesellimi Hacı Mehmed Ağa'nın müşarünileyhin kâffe-i emval ve eşya ve nükudunu alıp miriye hiç bir şey vermediği ve vaki olan tebligata riayet etmedikten başka ahaliye de zulüm ettiği cihetle izalesi icab edip bu babda kardeşi Mehmed Ağa tarafından da müracaat olunmuş ise de bir gaile ihdasına meydan vermemek için ihtiyatlı davranılmasına ve neticenin bildirileceği.

19 Şevval 1223

Tekelioğlu'nun sarrafı Dimitri'nin miri borçlarını verebilmesi için alacaklarının tahsil ettirilmesi hakkında isdar edilen emr-i âlî üzerine Alaiye'de Çarşanba kazası ayanından alacağının tahsil edilmesi.

Sayfalar