Tekelioğlu Hanedanı

3 Ramazan 1234

Selanik'te ve İstanbul'da ikamet eden Tekeli oğullarına bir senelik tahsisatının verilmesi.

25 Recep 1234

Maktul Tekelioğlu İbrahim'in Selanik ve İstanbul'da ikamet ettirilecek akraba ve taallukatından

10 Cemâziyelevvel 1233

Şehremini Hayrullah Efendi marifetiyle tamir olunan ebniye-i hümayun masraflarının Darphane tarafından zabt olunan Tekelioğlu muhallefatı emvalinden borç alınmak şartıyla ödenmesi.

3 Safer 1232

Bütün emlak ve emvali canib-i mirîce zabtolunan Tekelioğlu emlakının muaccelatı ve zimematından yapılan tahsilatın defteri.

1232

Teke sabık mütesellimi müteveffa Hacı Mehmed Ağa'nın Antalya'daki vakfına ait binaların miktar ve masarıfatını havi defter

29 Zilhicce 1231

Teke ve Hamid Sancakları Vezir Mehmed Derviş Paşa'ya tevcih edildiğinden maktul Tekelioğlu'nun ve amcası Mısırlı Mustafa'nın emlakının satılarak parasının İstanbul'a gönderilmesi. g.tt

26 Zilhicce 1231

Maktul Tekeli oğlunun zaptolunan emlakinden Burdur'daki bir arsa ile bir bağın müzayede suretiyle satıldığına dair.

27 Şevval 1231

Tekelioğulları'nın Canib-i Mirîye olan borçlarının tahsil olunan ve olunmayanları ile Teke Sancağı ve civarında Canib-i Miriye borcu olan cemaat ve şahısların borç mikdarlarını gösterir defter.

29 Şaban 1231

Tekelioğlu muhallefatından gelecek akçelerin yarı yarıya tersane ve darphane cizyelerine verilmesi mukarrer olmakla, bu defa gelen yirmi bir bin yedi yüz yirmi kuruşun ol vechile taksim olunması. g.tt

9 Recep 1231

Tekelioğulları'nın devlet tarafından zaptolunan çiftlik, dükkan, han, hamam, menzil ve sair vakıf olanlar hariç akarlarından müzayede ile satılan emlaklarının mezat defteri. (1 adet eki var)

6 Cemâziyelâhir 1231

Tekeli oğullarının mirice zabtedilen emlakinden, Burdur'da Reşid Bey ittisalinde Esat Bey sarayı demekle maruf yirmi bab levend odalarıyla ahır ve koyunun üç bin kuruş muaccele ile Has İsmail oğlu İsmail ve saire uhdesine müştereken verildiğinden, kayıdlarının icrası ve mülknamelerinin gönderilmesi. (Teke ve Hamid mutasarrıfı Mehmed Vahid imzalı)

13 Cemâziyelevvel 1231

Kapıdan-ı Derya Vezir Hüsrev Mehmed Paşa'nın Teke Sancağı seraskerliği esnasında, asker tayinatı, sekban aylığı ve sair masarıfından, miriden matlubu olan meblağın maktul Tekelioğlu muhallefat ve zimematından Darphaneye teslim edilen paradan tesviyesi

7 Cemâziyelevvel 1231

Tekeli oğulları muhallefatından Darphanece teslim edilen mebaliğin mikdarını mübeyyin defterlerle evvelce tanzim edilen defterlerin karşılaştırılması ve bu muhallefat dolgunca olduğundan havalelerin tetkiki ve muahharan teslim olunan yüz bin kuruşun senedinin itası.

26 Rebiülevvel 1231

Muhallefatı mirice zabtolunan Tekelioğlu'nun muhallefatı meyanında satılan pamuk ipliğinin kendisine ait olduğunu iddia eden Sarraf Zanailoğlu Dimitri işbu iddiasını mahallince huzur-ı şer'de isbat etmiş ise de bu gibi deavinin İstanbul'da şer'an isbat edilmesi usulden olduğu.

19 Safer 1231

Muhallefatı mirice zabtolunan Tekeli Hacı Mehmed'den bir şahsın iddia eylediği alacak maddesi hakkında arzolunan takrir üzerine İrade-i Seniyye sadır olduğu.

29 Zilhicce 1230

Selânik'te iskân kılınan Tekelioğlu müteallakatı içinde, muhtaç olanlara yevmiye tahsisi hakkında.

29 Zilhicce 1230

Kaptan Paşa'nın miriden olan matlubuna karşılık, Tekelioğlu'nun zimematından tahsil etmesi için senet verilmiş ise de, sefere çıkacağından bilahare yerine konulmak üzere Darbhane'deki Tekelioğlu muhallefatından kendisine yardım edilmesini rica ettiği. a.g.y.tt

29 Zilhicce 1230

Mısır'ın ahvaline dair Teke Mütesellimi Osman Ağa tarafından Sadaret'e tahrirat

29 Zilhicce 1230

Tekelioğlu İbrahim'in sarrafı Zanailoğlu'nun kaçırılmamasına dikkat ve itina edilmesi Kaptan Paşa'ya ve Tekelioğlu'nun muhallefatını tahrire memur Vahid Efendi'ye yazıldığına dair. a.g.y.tt

Zilhicce 1230

Hacı Mehmed'in Antalya'daki bahçeleri (Muhallefat, Beytülmal)

27 Zilkâde 1230

Teke Sancağı'nda on iki çiftliğin Teke ve Hamid sancakları mutasarrıfı Vezir Mehmed Vahid Paşa tarafından emaneten idaresi

17 Zilkâde 1230

Tekeli oğullarının canib-i miriden zapt ve şeri marifetiyle füruhtu irade iktizasından bulunan, emlakinden Burdur'da Bakkalkapısı tabir olunan mahalde Ahmed Paşa bağı denilmekle maruf bağın, müştereken taliblerine verildiği. (Mehmed Vahid imzalı.)

23 Şevval 1230

Karaman Valisi Abdullah Paşa'ya Tekelioğlu ve Kadıpaşa muhallefatları hakkında emir tebliği

26 Şaban 1230

Müderrisinden Burdur'lu Ebubekir Efendi'nin Antalya Gümrüğü malından muhassas yevmiye otuz akçe vazifesinden güzeşte mebaliğin mezkur gümrük Tekeli oğulları uhdesinde bulunmakla Tekeli Hacı Mehmed'in muhallefatından tesviyesi.

7 Recep 1230

Tekelioğlu'nun zimemat ve muhallefatından Isparta'da Sarraf İstiradi'ye teslim olunan meblağı, Tekelioğlu'nun mirice zabt olunan çiftlikleri mahsulü ve maktuundan alınan meblağı tataran ve saireye verilen harcırah ve sair masarifi gösterir defter.

Sayfalar