Tekelioğlu Hanedanı

7 Zilhicce 1276

Sarraf Zanailoğlu Yorgi'nin Antalya Kaykamam-ı Sabıkı Hüseyin Bey zimmetinde olan alacağının tahsili

Etiketler: 
19 Şaban 1276

Teke, Hamid ve Antalya'da bulunan bazı vakıfların maaş-ı muharrer ve harc-ı muhasebe kayıtları. Defter eksik.

23 Şaban 1275

Tekelioğlu'nun zevcesi müteveffa Kamile Hanım'ın mahlul maaşının taksimine ve saireye dair.

11 Safer 1272

Antalya beylerinden Selanik'de vefat eden Ömer Bey'den mahlul olan maaşın oğullarına tahsisi.

14 Şevval 1271

Ölen kimselerin maaşlarının evladlarına tahsisi şartları ile Selanik'te vefat eden Antalya Beylerinden Ömer Bey'e neden maaş bağlandığının bildirilmesi.

25 Ramazan 1271

Selanik'te sürgün bulunan Antalya'lı Ömer Bey'in çiftlikatının zaptedilme sebebiyle maaşının oğullarına tahsisi talebinin tahkiki

4 Ramazan 1271

Vefat eden Antalyalı Ömer beyden boşalan maaşın oğullarına tahsis edilmesi.

14 Ramazan 1269

Tekelizade muallakatından Adile Hanım'ın mahlul olan maaşı. (4. Tahrir)

4 Zilkâde 1266

Tekelizade Himmet Ağa'nın müteveffa Tekelizade Bekir Bey'in münhal maaşının kendisine tahsis edilmesi talebi. (5. Adi)

13 Cemâziyelâhir 1265

Tekelizade Himmet Ağa'nın hane icarı niyazı. (1. Adi)

20 Rebiülâhir 1265

Tekelizade Yusuf Bey'in Gümrük'te istihdamına dair Gümrükçü Bey'e tezkire.

7 Recep 1264

Selanik'te sürgünde olup ailece perişan bulunduklarından bahisle emsalleri gibi bir hizmette istihdamı isteğine dair Antalya'lı Tekelizade Mir Himmet'in arzuhali

24 Rebiülâhir 1264

Tekelizade Bekir Bey'in mağdur ve merhamete layık bir kimse olması sebebiyle münasip şekilde kayrılması. (12. Rumeli)

6 Rebiülâhir 1264

Antalya esbak Mütesellimi Hacı Mehmed Ağa'nın vefat eden kızı Atiyye Hanım'ın mahlul maaşının oğlu Ali ve kızı Ayşe'ye tahsisine dair Maliye Nazırına tezkire ve cevabi derkenarı.

21 Şevval 1257

Antalya Kalesi'ndeki yerli topçu zabitan ve neferatın bir aylık maaş ve mahiyye defteri.
Defterden öğrendiğimize göre Tekelioğulları'ndan Dizdar Ali Ağa'nın oğlu Topçu Yüzbaşı Hüseyin Ağa veled-i Ali'nin maaşı 100 kuruş idi.

29 Ramazan 1257

Antalya Kalesi'nde topçu yerli zabitan ve neferatının bir aylık maaşlarının dağıtıldığı.
Defterden öğrendiğimize göre Tekelioğulları'ndan Dizdar Ali Ağa'nın oğlu Topçu Yüzbaşı Hüseyin Ağa veled-i Ali'nin maaşı 100 kuruş idi.

1256

Antalya Kalesi'nde bulunan topçu zabitan ve neferatın maaş ve mahiye defteri.
Defterden öğrendiğimize göre Tekelioğulları'ndan Dizdar Ali Ağa'nın oğlu Topçu Yüzbaşı Hüseyin Ağa veled-i Ali'nin maaşı 100 kuruş idi.

1256

Antalya Kalesi'nde bulunan topçu, zabitan ve neferatın maaş ve mahiyelerini havi defter.
Defterden öğrendiğimize göre Tekelioğulları'ndan Dizdar Ali Ağa'nın oğlu Topçu Yüzbaşı Hüseyin Ağa veled-i Ali'nin maaşı 70 kuruş idi. Ramazan ayı maaşının da 100 kuruş olduğunu 1000 nolu evraktan öğreniyoruz.

1256

İkinci nüfus sayımı askerî maksatla yapıldığından sadece erkekler sayılmıştır.

29 Zilhicce 1255

Antalya'nın Elmalı Mahallesi'nde bulunan Teke Mütesellimi Hacı Mehmed Ağa Mescidi'nin camie tahviliyle hitabet cihetinin Hafız Abdurrahman Halife'ye tevcihi. a.g.y.tt

29 Zilhicce 1255

Antalya Kalesi yerli topçu zabitan ve neferatının saban maaslarının Teke Sancağı Muhassılı Hasan Paşa.
Defterden öğrendiğimize göre Tekelioğulları'ndan Dizdar Ali Ağa'nın oğlu Topçu Yüzbaşı Hüseyin Ağa veled-i Ali'nin maaşı 100 kuruş idi.

29 Zilhicce 1255

Antalya Kalesi yerli topçu zabitan ve neferatının bir aylık maaslarının tesviyesi.
Defterden öğrendiğimize göre Tekelioğulları'ndan Dizdar Ali Ağa'nın oğlu Topçu Yüzbaşı Hüseyin Ağa veled-i Ali'nin maaşı 100 kuruş idi.

1255

Antalya kalesi'nin korunması işinde görevli yerli topçu zabitan ve neferatının bir aylık maaş ve mahiye miktarını gösterir defter.
Defterden öğrendiğimize göre Tekelioğulları'ndan Dizdar Ali Ağa'nın oğlu Topçu Yüzbaşı Hüseyin Ağa veled-i Ali'nin Ramazan ayı maaşı 100 kuruş idi. Muharrem ayı maaşının da 70 kuruş olduğunu 1180 nolu evraktan öğreniyoruz.

23 Rebiülevvel 1253

Selanik'te nöbetleşe bulunan birinci taburun altı aylık maaşıyla Lapçin bahası ve çeribaşı ve Selanik'de mukim Tekelioğulları'nın maaşları.

29 Rebiülâhir 1252

Selanik'te iskan edilmiş olan Tekeli oğlu müteallikatından Fatma Hatun'un vefatıyla mahlul olan maaşının mezburenin oğlunun oğlu Mustafa'ya tahsisi.

Sayfalar