Tekelioğlu Hanedanı

1251

Antalya'da Teke Mütesellimi Hacı Mehmed Ağa Camii ve Medresesi Vakfı muhasebesi

29 Zilhicce 1250

Antalya'ya müteveffa İbrahim Bey'in müteallakatından olup vefat eden Edakâr Kadın'ın münhal kalan maaşının İbrahim Bey'in ve müteveffiyenin kerimelerine tahsis ve müteallakatı merkumeden on üç neferin yevmiyelerine zam icrası hakkında. a.g.y.tt

29 Zilhicce 1250

Tekelizade maktul İbrahim Bey'in hemşiresinin mahiye kırk dört kuruş maaşına bir miktar zam olunmasının defterdar efendi takriri ile arzolunduğu. a.g.y.tt

29 Zilhicce 1249

Hamidiye Evkafı'ndan Antalya'da Tekeli Hacı Mehmed Ağa'nın inşa eylediği cami, han, hamam, besatin ve dekakinin uhde sahiplerinden tahsil olunan muaccelat

1 Muharrem 1249

Darbhane-i Amire ile Mukataat Hazinesi'nin ve Tersane-i Amire Hazinesi'nin çeşitli mesarifat umur ve muamelatına mütedair olan kayıdları ihtiva etmekte olan bu defterde, canib-i miri için mübayaasına irade-i seniyye taaluk buyrulan Afyon ve saire mahsulleri ile Tophane-i Amire lazimesi için İngiltere'den sipariş olunan çarhların bedellerine, Donanma-i Hümayun gemilerine kaplanan bakırların Darbhane'den teminine, asakirin Hassa-i Şahane Süvarisi alaylarıyla sair birliklere lüzumlu bulunan bargirlerin bahalarına, maktul Tekelioğlu'nun İstanbul'daki akraba ve taalukatının maaşlarına, Asakir-i Muntazama-i Şahane'ye tevzi kılınan feslere şayakların bedellerine, muhtelif mahallerde bulunan Asakir-i Mansure alaylarının mübayaa olunan muzıka takımlarıyla maytab baha ve mesarifat-ı müteferrikaları miktarlarına ve Tersane Hazinesi'nden tesviye edilen çeşitli kayık, maaş, mahiye ve tayinat ve mübayaat masraflarına aid aid hesabat ve kuyudatı mevcud bulunan kuyud-ı mesarifat defteri (Başmuhasebe Mühimmat Defteri)

3 Muharrem 1246

Maktul Tekelioğlu'nun İstanbul ve Selanik'te oturtulan akrabalarına altmışar para yevmiye verilmesi.

1246

İlk nüfus sayımı askerî maksatla yapıldığından sadece erkekler sayılmıştır.

29 Zilhicce 1245

Hamid sancağından Ağlasun ve İncir kazaları mülhakatından Seyyidler Çiftliği Tekelioğlu emlakinden olup hin-i tahrirde açıkta kalmış olduğundan, Evkaf-ı Hümayun'a ilhak olunarak münasib bedelle mezkur kaza ayanı Hüseyin Ağa'ya verilmesi hakkında Defterdar'dan Sadaret'e. a.g.y.tt

9 Zilhicce 1245

Antalya Kalesi'ne memur humbaracı neferatının on üç aylık tayinatı Teke Mütesellimi Osman Ağa tarafından verildiğinden bedelinin itası.

Bu evrakta ismi geçen Teke Mütesellimi Osman Ağa 1245 senesinde hayatta değildi. Ya tarihte hata var veya burada ismi geçen Osman Ağa aslında mütesellim değil, neferlere maaş dağıtan bir asker.

18 Cemâziyelâhir 1244

Tekelioğlu müteallikatından İstanbul'da bulunan yedi kişiye tahsis olunan yevmi altmışar paradan beş aylık maaşlarının verilmesi.

1244

Hamidiye Evkafı mülhakatından Teke Mütesellimi Hacı Mehmed Ağa Evkafı'nın Antalya'da bahçe, han, hamam ve dükkanlar musakafatının müstecirleri alınmakta olan kira esamilerine dair müfredat kayıtları.

20 Recep 1243

Teke Sancağı'ndaki maktul Tekeli oğlu taraftarlarının uhdelerinde iken beylik tarafından zabtolunan 23 adet zeamet ve tımar hasılatının tahsiline gayret olunması hakkında Teke Mutasarrıfı Ali Namık Paşa'ya ve saireye

29 Zilhicce 1240

Bekir Paşa'nın Kethüdası Hüseyin Bey ile bir sarrafa olan borcu ve muhallefatının bildirilmesi. Tekelioğlu taallukatına yıllık tahsisat verilmesinin uygun görülmediği. a.g.y.tt

29 Zilhicce 1238

Maktul Tekelioğlu müteallekatının Selanik'de oturmalarının afviyle İstanbul'a gelmelerine müsaade buyrulması hakkında. a.g.y.tt

21 Cemâziyelâhir 1238

Tekelioğlu Hacı Mehmed ve kardeşi Mısırlı Mustafa ve avanelerinin muhallefatı miriden zabtedilmiş olmakla Teke Sancağı dahilinde hüccete rabtolunmuş takasitinin tahsili.

29 Zilkâde 1237

Tekeli oğlu ölen Mehmed ile kardeşi Mustafa ve avanelerinin bütün muhallefatı bedeli bakayasından sekiz yüz bin kuruşun tahsili. g.tt

29 Şevval 1237

Tekeli oğlu Mehmed Bey ile biraderi Mustafa ve avanesinin muhallefatının taksite rabtolunan bakayasından seksen beş bin küsur kuruş, esbak Mutasarrıf Rauf Paşa tarafından tahsil olunup üst tarafının hala bataet yüzünden tahsil olunamadığına dair gelen ilamdan hülasa. g.tt

29 Şaban 1237

Tekelioğlu muhallefatı iki taksit akçesinden Antalya ahalisinden tahsil olunup gönderilen meblağın müfredatını havi defter. g.tt

23 Rebiülevvel 1236

Sultan Abdülhamid Han Evkafı mülhakatından Antalya'da Hacı Mehmed Camii, Medrese, Kütüphane, vazaif vesaire masarifatı ve Vakıf musakkafat icaresi muhasebesi

29 Zilhicce 1235

Teke sancağı mütesellimi Hacı Mehmed Ağa ile kardeşleri maktul İbrahim'in kız ve erkek çocuklarının mikdarı ve isimlerini havidir.

29 Zilhicce 1235

Defterdardan Sadaret'e yazılan tezkire olup sual olunan Emin Ağa'nın Ahmed'i namındaki şahsın Tekelioğlu müteallikatından olmadığı hakkındadır.

29 Recep 1235

Selanik Valisi Selim Sırrı Paşa'nın Kapı Kethüdası Esat Efendi'den Sadaret'e yazılan ariza olup Tekelioğlu müteallikatından Selanik'e nefyedilenlerin isimlerini havi bir defter ihracı ricasına dairdir.

29 Recep 1235

Maktul Tekelioğlu müteallikatından Selanik'te oturtulanların maaşlarının suret-i tesviyesine dair.

1 Muharrem 1235

İstanbul'da Sultan Abdülhamid Han Evkafı mülhakatından Antalya'da Teke mütesellimi Hacı Mehmed Ağa Camii, Medrese ve Kütübhane Evkafı mahsulat, iradat ve vazaif defteri sureti.

3 Şevval 1234

Tekeli müteveffa Hacı Mehmed Ağa'nın canib-i mirî için tahsili ferman olunan bütün bakaya, zimemat, emlak ve sairesinin taksit defteri.

Sayfalar