Tekelioğlu Hanedanı

25 Rebiülevvel 1331

Hakkında şikayette bulunulan Antalya Belediye Reisi Rıza Bey'in tayininde kanunsuz bir durum olmadığı ve vazifesini ifâda usûlsüzlük yapmadığının tespit edildiği.

30 Şaban 1326

Görevi sırasında belediye varidatında yolsuzluk yaptığına dair Antalya sabık Belediye Reisi Rıza Bey hakkındaki şikayetin tahkik edilmesi.

19 Muharrem 1326

Antalya Belediye Riyaseti'nden azledilen Rıza Bey'in riyaseti döneminde vuku bulan suistimalin tetkiki için teşkil olunan komisyonun bu şahsın nüfuzundan dolayı işi yüzüstü bıraktığına dair ihbarın tahkiki.

3 Cemâziyelevvel 1321

Hüseyin Hüsnü Tekelioğlu'na rütbe tevcihi

20 Safer 1321

Antalya Belediye Reisi Rıza bey ile sairenin terfii. (1321S-146)

27 Şevval 1320

Antalya Belediye Reisi Rıza Bey'e Üçüncü Osmanî itası (1320L-133)

25 Rebiülâhir 1319

Antalya İskan-ı Muhacirin Memurluğu'nun Antalya Belediye Reisi Rıza Bey'e tevdi edilmesi. (1319R-32)

20 Rebiülâhir 1319

Antalya Belediye Reisi Rıza Bey'in saniye rütbesi kaydı bulunmayıp uhdesine salise rütbesi tevcih olunduğunun kayıtlı bulunduğu Teşrifat Dairesi'nden ifade edildiğinden evvela mümaileyhin rütbe-i haliye rüusunun ve tasdikli suretinin gönderilmesi. (Konya)

14 Rebiülâhir 1316

Rum Patrikhanesi'nin Antalya Belediye Reisi Rıza Bey'in hizmetlerinden memnun olduğuna dair verdiği muhtıranın gönderildiği.

19 Ramazan 1315

Antalya Belediye Reisi eşraftan Dizdarzade Rıza Bey'e salise ve Mekteb-i İdadi-i Harbi-i Şahane Hüsn-i Hat Muallimi Halid Efendi'ye rabia rütbeleri tevcihi. (1315N-138)

29 Zilhicce 1314

Ali Şevket Bey; 1259 Antalya doğumlu, Dizdarzade Hasan (sehven Hüseyin yazılmış) Bey'in oğlu

17 Rebiülevvel 1307

Tekelioğlu, Dağarcık, Kemhali ve Emir Yakup mezra ve çiftliklerinin evkaf-ı hümayuna ilhakı.

11 Rebiülevvel 1307

Tekelioğlu emlakından alınıp evkaf-ı hümayuna ilhak olunan çiftliklerin icara verilmesi.

5 Şaban 1306

Teke Mutasarrıflığı'nın Antalya'daki yetim ve kimsesiz çocukların talim ve terbiyeden mahrum kalmamalarını temin için Tekelioğullarından zabtedilen ahşab bina ile arsanın ıslahhane yapılmak üzere bağışlanması talebi.

13 Recep 1305

Antalya muhacirlerinden müteveffa Hacı Ömer Bey'in kerimesinden münhal olan maaşın oğullarıyla kızlarına tahsisi

29 Zilhicce 1300

Tekelioğlu alacaklarından ve bakayasından bir kasaba ve köylerinden matlub mebaliğin, sürgüne giden sabık ayan İdriszade İsmail Ağa defterine nazaran mikdarına dair defter. a.g.y.tt

9 Recep 1284

Selanik'te ikâmete memur Hacı Ömer Bey'den münhal maaşın oğluna itası.

3 Safer 1284

Hurşid Bey ile Penbe Hanım'ın biraderleri muhacirinden müteveffa Ömer Bey'in Selanik Mal Sandığı'ndan tahsis olunup münhal olan maaşının kendilerine itası talebi. (13. İstida Defteri)

6 Cemâziyelevvel 1283

Kızkardeşi Hace Zübeyde'nin Selanik'te ikamete memur Tekelizade Hacı Ömer Bey'den mahlul maaşın kendisine verilmesi talebi. (4. İstida)

4 Safer 1283

Tekelizadelerden Hacı Mehmed Ağa'nın kızı Fatma Hanım'ın maaş talebi. (6. İstida)

3 Zilhicce 1282

Tekelioğlu ailesinden Ahmed'in atiyye talebi. (5. İstida)

25 Rebiülâhir 1282

Tekelizade müteveffa Bekir Paşa hafidesi Penbe Hanım'ın maaşına zam talebi. (2. İstida)

1282

Gazi Sultan Abdülhamit Han Vakfı mülhakatından Teke'de bulunan Antalya'da Teke Mütesellimi Hacı Mehmed Ağa Camii, medresesi ve mektebi vakfının ferağ, intikal ve varidat tahsilatı miktarı.

2 Rebiülâhir 1281

Tekelizadelerden Cemile ve Ayşe'nin vefat eden Minnet Hanım'ın münhal maaşının kendilerine verilmesine dair arzuhali. (22. İstida)

29 Cemâziyelâhir 1279

Selanik'te iskan ettirilen Antalya Mütesellimi Tekelioğlu Maktul Hacı Mehmed Bey'in ailesinden Nefise hanım'ın vefatı sebebiyle maaşının oğullarına tahsisi. (15. Rumeli)

Sayfalar